Oferta - Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Tomasz Greń

Oferta

Profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oznacza w praktyce kompleksową opiekę nad kapitałem, jakim jest każda nieruchomość. Wartość rynkowa tego kapitału zależy od jakości zarządzania zatem w centrum naszej uwagi jest niezmiennie dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Przedstawiony poniżej zakres usług, które świadczymy dla Naszych klientów ma charakter ogólny. W każdym przypadku przygotowujemy propozycje dopasowane do indywidualnych potrzeb wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzania i Administrowania

Wspólnoty Mieszkaniowe

  Zarządzanie i administrowanie obiektami, polega na wykonywaniu czynności gospodarowania nieruchomoœciami w sposób, który zapewnia realizację celów określonych przez Właścicieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniający utrzymanie i rozwój nieruchomości.

  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie reprezentacji WSPÓLNOTY, należy:
  1. Reprezentowanie WSPÓLNOTY na zewnątrz, a w szczególności przed organami administracji państwowej i samorządowej.
  2. Reprezentowanie WSPÓLNOTY w stosunkach pomiędzy właścicielami.
  3. Reprezentowanie WSPÓLNOTY w stosunkach pomiędzy nią a inwestorem obiektu.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi prawnej WSPÓLNOTY, należy:
  1. Opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych WSPÓLNOTY (Statut, Regulamin Porządku Domowego itp.)
  2. Zarządca nie ponosi kosztów związanych ze zlecaniem prac zawodowym pełnomocnikom.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi eksploatacyjnej WSPÓLNOTY, należy:
  1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników w rozbiciu na:
   • numer lokalu i jego powierzchnię użytkową,
   • opis pomieszczeń przynależnych do lokalu,
   • imię i nazwisko (firma przedsiębiorcy) właściciela lokalu oraz telefony (fax) kontaktowe i adres e-mail właściciela, o ile zgodzi się on udostępnić te dane,
   • kopię dokumentu potwierdzającego własność lokalu; dokumentem poświadczającym prawo własności lokalu jest wypis z księgi wieczystej albo odpis umowy notarialnej,
   • kupna lokalu wraz z zaświadczeniem o złożeniu wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej,
   • adres pocztowy właściciela jeżeli nie przebywa on na stałe w lokalu (np. wynajmuje lokal),
   • udział w nieruchomości wspólnej przypadający na właściciela danego lokalu (zawarty w księdze wieczystej lokalu bądź akcie notarialnym jego sprzedaży),
   • liczbę osób przebywających na stałe w lokalu (liczbę członków gospodarstwa domowego).
  2. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej.
  3. Zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:
   • dostawy usług komunalnych: wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystoœci stałych i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
   • utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz utrzymania należytego porządku i czystości terenu działki,
   • ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych.
  4. Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie w godzinach funkcjonowania biura zarządcy, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali.
  5. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi zebrań WSPÓLNOTY, należy:
  1. Zwoływanie zebrań sprawozdawczych WSPÓLNOTY co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
  2. Przygotowywanie zebrań włączając w szczególności zapewnienie lokalu (na koszt Wspólnoty) umożliwiajacego odbycie zebrania oraz przygotowanie porządku zebrania i projektów uchwał WSPÓLNOTY.
  3. Zawiadamianie właścicieli lokali na piśmie o terminie, miejscu i porządku zebrania.
  4. Zbieranie indywidualnie oddawanych głosów w sprawach uchwał WSPÓLNOTY oraz niezwłoczne powiadamianie na piśmie każdego właściciela lokalu o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi technicznej WSPÓLNOTY, należy:
  1. Sporządzenie, pospołu z dotychczasowym zarządcą i przy udziale przedstawicieli WSPÓLNOTY, protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków zarządcy nieruchomości, jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora-zarządcy – protokół ten będzie stanowił załącznik do UMOWY).
  2. Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
  3. Zapewnienie zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych.
  4. Zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:
   • organizacji kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
   • oceny stanu technicznego oraz wyznaczenia i oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych),
   • organizacji bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności koordynacji i nadzoru nad naprawami budynków i ich pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dżwigów osobowych, śmietnika i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
   • organizację i koordynację prac remontowych i modernizacyjnych nieruchomości wspólnej,
   • zabezpieczania awarii na nieruchomości wspólnej i usuwania ich skutków,
   • zapewnienie usunięcia usterek zaistniałych w trakcie eksploatacji budynków.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi finansowej WSPÓLNOTY, należy:
  1. Uzyskanie przez WSPÓLNOTĘ numeru NIP i REGON (jeżeli nie posiada).
  2. Otwarcie dla WSPÓLNOTY rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek (jeżeli rachunek nie istnieje).
  3. Wydzielenie dla funduszu remontowego WSPÓLNOTY oddzielnego subkonta (jeżeli do tej pory nie zostało wydzielone).
  4. Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, w zakresie i w sposób okreœlony w odrębnej uchwale WSPÓLNOTY.
  5. Pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja przedsądowa poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca:
   • zaliczek w poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
   • zaliczek na fundusz remontowy,
   • zaliczek dotyczących mediów i usług dostarczanych do lokali poszczególnych właścicieli, oraz pożytków z nieruchomości wspólnej płaconych przez jej najemców/dzierżawców.
  6. Prowadzenie rozliczeń, włączając w szczególności sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców:
   • usług w zakresie eksploatacji,
   • usług technicznych,
   • innych usług świadczonych na rzecz WSPÓLNOTY.
  7. Zapewnienie opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
  8. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w szczególnoœci podatkowej, zgodnie z obowiązującym prawem.
  9. Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) zarządzania nieruchomością wspólną, włączając korekty tych planów.

Nieruchomości komercyjne

Aktualnie zarządzamy obiektami od 2000 m2 do 11000 m2. W zakres wchodzą następujące usługi:

 

1. USŁUGI FINANSOWE

1        Wystawianie faktur i monitoring należności od najemców z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych i innych zobowiązań zgodnie z umowami;

2           Zbieranie i organizacja dokumentów finansowych związanych z procesem zarządzania  Nieruchomością;

3           Terminowe gromadzenie i weryfikacja danych od dostawców mediów dla celów  rozliczeniowych zgodnie z postanowieniami umów najmu;

4           Przechowywanie kopii bądź, o ile to jest wymagane, wystawionych i otrzymanych faktur związanych z zarządzaniem Nieruchomością wraz z rocznym zestawieniem wszystkich poniesionych wydatków;

5           Dokonywanie rocznego rozliczenia kosztów eksploatacyjnych najemców w odpowiednim terminie, zgodnie z postanowieniami umów najmu;

6           Przygotowanie rocznego budżetu przez Zarządzającego. Przygotowanie obejmuje spotkania przygotowawcze, składanie wstępnego budżetu, wprowadzanie zmian i poprawek oraz ostateczne złożenie budżetu;

7           Przeprowadzenie terminowych aktualizacji stawek czynszu zgodnie z postanowieniami umów najmu;

8           Coroczne przygotowywanie deklaracji dotyczącej podatku od Nieruchomości i przekazanie do Klienta;

9           Dokonywanie rozliczenia kosztów eksploatacyjnych zgodnie z postanowieniami umów;

10       Windykacja należności następować, będzie zgodnie z odrębnymi ustaleniami. Może ono obejmować kontrolę, wysyłanie wszystkich niezbędnych monitów, listów, e-maili, kontakty telefoniczne oraz organizowanie spotkań z najemcami zgodnie z wymogami i potrzebami celem zminimalizowania opóźnień w płatnościach najemców oraz utrzymania wymaganych na podstawie umów najmu zabezpieczeń takich jak: depozyty, gwarancje bankowe, zabezpieczenia spółek macierzystych, listy gwarancyjne;

Dokładamy wszelkich starań, żeby rzeczywiste koszty nie przekroczyły Zatwierdzonego Budżetu Kosztów Operacyjnych oraz informujemy na bieżąco Klienta o przypadkach, gdy rzeczywiste koszty zarządzania Nieruchomością mogłyby przekroczyć Zatwierdzony Budżet Kosztów Operacyjnych, czy to według poszczególnych pozycji, czy to w odniesieniu do łącznych kosztów.

 

2. RAPORTOWANIE

Przygotowanie raportu okresowego, który będzie dostarczany do przedstawiciela Klienta do wybranego dnia każdego następnego miesiąca. Raporty będą przygotowywane w oparciu o wzory uzgodnione z Zarządzającym, po uprzedniej akceptacji Klienta. Zakres raportu może obejmować:

1         Przygotowywanie dla Klienta raportów finansowych, dotyczących wpływów z czynszów oraz wydatków z tytułu kosztów eksploatacyjnych, zaległych płatności, budżetu nakładów inwestycyjnych versus wydatków na ten poczet, przeprowadzonych remontów i napraw, jak również zawierających uwagi w sprawach m.in. terminów wygaśnięcia umów najmu, zaległych płatności oraz przestrzegania przez najemców warunków umów najmu, włącznie ze szczegółowymi fakturami dla Nieruchomości według rodzajów wydatków, linii i kont księgowych zadeklarowanych przez Klienta za dany okres obrachunkowy i w skali roku;

2         Szczegółowy raport kosztów eksploatacji wykazujący i wyjaśniający rozbieżności w stosunku do zużycia w adekwatnym okresie w ubiegłych latach;

3         Prowadzenie aktualnej bazy danych w zakresie umów najmu;

4         Prowadzenie aktualnej bazy danych umów serwisowych dotyczących bieżącej obsługi Nieruchomości;

5         Prowadzenie aktualnej bazy danych innych umów dotyczących Nieruchomości;

6         Raport dotyczący zarządzania nieruchomością odnośnie, działań podjętych przez Zarządzającego w poprzednim miesiącu, w tym istotnych pytań i kwestii podnoszonych przez najemców, podjętych kroków, harmonogramu wprowadzania rozwiązań, kosztów związanych z rozwiązywaniem danego problemu, awarii i innych kluczowych zdarzeń, planów i działań eksploatacyjno-remontowych, inwestycyjnych, bezpieczeństwa nieruchomości, raport proponowanych zmian, usprawnień, oszczędności wraz z kosztami.

 

3. ZARZĄDZANIE NAJEMCAMI

1            Współpraca z najemcami w zakresie realizacji ich zobowiązań wynikających z umów najmu, np. procedury zarządzania i regulaminy, ustalenia w zakresie napraw;

2            Przekazywanie lub pomoc Klientowi w przekazaniu pomieszczeń najemcom zgodnie z umowami najmu oraz sporządzanie lub pomoc Klientowi podczas sporządzania protokołu przekazania;

3            Odbiór w imieniu Klienta lub pomoc Klientowi podczas zwracania pomieszczeń po wygaśnięciu umów najmu oraz sporządzanie lub pomoc Klientowi podczas sporządzania protokołu przekazania;

4            Nadzór nad wykonywaniem przez najemców obowiązków oraz spełnianiem wymogów wynikających z umów najmu, w szczególności obowiązku przywrócenia pomieszczeń do stanu poprzedniego;

5            Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemców związanych z zarządzaniem budynkiem w związku z zobowiązaniami najemców wynikającymi z umów najmu;

6            Dołożenie starań, aby najemcy wykorzystywali przedmiot najmu w sposób oraz dla celów uzgodnionych w umowie najmu. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w tym zakresie niezwłoczne informowanie Klienta oraz zaproponowanie odpowiednich działań zmierzających do usunięcia takich uchybień;

7            Weryfikacja działań najemców w zakresie zobowiązań przewidzianych w umowach najmu w sprawach dotyczących: kontroli montażu reklam, ogłoszeń, szyldów, itp. zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. Kontrolowanie uzyskania pozwoleń w przypadkach, gdy niezbędne jest uzyskanie zgody na planowane prace, rekomendacje w sprawach dotyczących mocowania szyldów zgłaszanych przez najemców, analiza rysunków i projektów technicznych oraz kontrola prac pod względem poprawności ich wykonania. Zgłoszenie do Klienta przypadków nie wywiązywania się najemców z powyższych zobowiązań i podejmowanie odpowiednich działań;

8            Monitorowanie pod kątem zgodności z procedurami obowiązującymi w Budynku oraz zgodności z umowami najmu oraz adekwatnymi przepisami prawa wszelkich prac modyfikujących i budowlanych wykonywanych przez najemców w związku z ich wprowadzaniem się do i wyprowadzaniem z nieruchomości w porozumieniu z koordynatorami projektów i menedżerami budowy ze strony Klienta oraz najemcy, tak aby zapewnić jak najmniejsze zakłócenie funkcjonowania Nieruchomości oraz działalności innych najemców zajmujących powierzchnie w obrębie Nieruchomości lub przygotowujących się do przeprowadzki do Nieruchomości;

9            Przekazywanie do Klienta zapytań w zakresie udzielenia zgody na podnajem lub dokonanie cesji umowy najmu na prośbę najemcy wraz z rekomendacją;

10        Bieżące informowanie Klienta oraz podejmowanie odpowiednich działań w zakresie obowiązków wynajmującego wynikających z umów najmu a w szczególności z:

 • aktualizacji stawek czynszowych,
 • kończących się umów najmu,
 • wygasających gwarancji bankowych lub innych form zabezpieczeń zobowiązań  umownych najemców,
 • wszelkich kwestii związanych z zobowiązaniami Klienta wynikającymi z przepisów prawa w zakresie zarządzania budynkiem,
 • obowiązków Klienta wobec najemcy wynikających z umowy najmu lub/oraz innych dokumentów uzgodnionych pomiędzy Klientem a najemcą,
 • niezwłoczne informowanie Klienta o każdym zdarzeniu, o którym Zarządzający dowie się, a mającym wpływ na funkcjonowanie budynku i najemców oraz na działalność Klienta związaną z budynkiem.

 

4. ZARZĄDZANIE BUDYNKIEM

1        Przeprowadzanie regularnych, o ile przewidują to umowy najmu, inspekcji powierzchni wynajętych przez najemców w celu zapewnienia właściwego sposobu wykorzystania pomieszczeń oraz zgodności tego wykorzystania z warunkami     zawartymi w umowach najmu;

2        Zapewnienie utrzymania Budynku w należytym stanie, dopilnowanie zgodności  dokumentacji, atestów i certyfikatów oraz innych wymaganych prawem czynności łącznie z prowadzeniem Księgi Obiektu Budowlanego;

3        Przygotowanie i wdrożenie, po ich zaakceptowaniu przez Klienta, procedur obsługi budynku w zakresie obsługi technicznej, sprzątania, ochrony etc., zgodnie ze standardami rynkowymi profesjonalnego zarządzania nieruchomościami;

4        Rozwiązywanie bieżących problemów zgłaszanych przez najemców w sprawach dotyczących świadczonych usług serwisowych w budynku;

5        Przeprowadzanie rutynowych, udokumentowanych protokołem inspekcji, raz na  ustalony czas, powierzchni wspólnych nieruchomości w celu kontroli działalności podmiotów świadczących usługi w budynku, codziennego funkcjonowania oraz eksploatacji budynku;

6        Co najmniej raz do roku weryfikacja jakości świadczonych usług serwisowych w budynku poprzez sprawdzenie poprawności zakresu, rozliczeń finansowych, przedstawianych raportów wykonania usług, reakcji na zgłoszenia;

7         Informowanie właściciela nieruchomości o stanie budynku (o wszystkich bieżących i przewidywanych usterkach) oraz o problemach technicznych dotyczących instalacji, w przypadku konieczności, angażowanie specjalistów oraz przygotowywanie raportów w   terminach i zgodnie z życzeniem właściciela;

8         Współpraca z lokalnymi organami administracji oraz odpowiednimi urzędami w związku ze świadczeniem usług;

9         Nadzorowanie terminowości i poprawności technicznej bieżących oraz awaryjnych napraw i konserwacji instalacji budynkowych, obejmujących konserwację urządzeń i   instalacji zgodnie z wymogami producentów i instalatorów, a także przepisami prawa;

10     Dopilnowanie zlecenia okresowych przeglądów technicznych budynku zgodnie z przepisami prawa;

11     Weryfikacja uprawnień przysługujących z tytułu gwarancji i rękojmi dla budynku udzielonych zarówno przez wykonawców jak i dostawców usług, jak również realizacja w imieniu Klienta procedur gwarancyjnych;

12     Nadzorowanie terminów ubezpieczenia nieruchomości. Informowanie firmy ubezpieczeniowej o wszelkich zdarzeniach, które mogą być podstawą do zgłoszenia roszczeń w ramach polisy ubezpieczeniowej oraz przekazanie dokumentacji w   przypadku zgłoszenia szkody;

13     Prowadzenie ewidencji odczytów z liczników w budynku, rozliczanie oraz refakturowanie najemców za media;

14     Pomoc przy certyfikacji BREEAM.

 

5. ARCHIWIZACJA

Przechowywanie wszelkich dokumentów dotyczących  zarządzanej nieruchomości, między innymi takich jak:

1.  kopie umów najmu, aneksów i porozumień oraz protokołów przejęcia powierzchni;

2.  kopii gwarancji bankowych w związku z umowami najmu, kopie weksli i deklaracji wekslowych;

3.  umowy z dostawcami mediów;

4.  umowy z podwykonawcami oraz podmiotami świadczącymi usługi na rzecz nieruchomości;

5.  kopie dokumentów księgowych, zgodnie z zakresem wskazanym w umowie o zarządzanie;

6.  kopie polis ubezpieczeniowych, decyzji organów administracji publicznej i innych;

7.  oryginały i kopie dokumentacji technicznej dotyczącej nieruchomości przekazane Zarządzającemu przez byłego właściciela nieruchomości;

8.  oryginały otrzymywanej i kopie wysyłanej korespondencji z podwykonawcami, dostawcami, najemcami, organami administracji publicznej i innymi, w tym decyzje i korespondencje dotyczące opłat i podatków od nieruchomości;

9.  wszelka nowotworzona dokumentacja prawna, techniczna (w tym plany nowych aranżacji wraz z uzgodnieniami branżowymi i protokołami) i podatkowa;

10. Okres przechowywania przez Zarządcę w/w dokumentów może zostać uzgodniony indywidualnie.

Obsługa Techniczna

  Organizacja nadzoru technicznego polega na:

  • monitorowaniu stanu technicznego urządzeń i instalacji,
  • prowadzeniu rejestru zdarzeń i dyspozycji,
  • rozliczaniu kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,
  • opracowaniu planu konserwacji i remontów,
  • organizowaniu obligatoryjnych przeglądów technicznych,
  • nadzorze nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych,
  • organizowanie prac remontowych i modernizacyjnych.
  • Zapewniamy dyspozycyjność konserwatorów różnych branż w godzinach od 6:00 do 15:00 oraz pogotowie techniczne od 15:00 do 22:00 a w niedzielę i święta przez całą dobę.

Utrzymanie czystości

  Zakres usług porządkowych odnosi się do całej NIERUCHOMOŚCI. Rodzaj prac wchodzących do tego zakresu, a także częstotliwość ich wykonywania podane zostały poniżej:

  Codziennie:
  • zamiatanie klatek schodowych, korytarzy,
  • mycie i ścieranie kurzu z wszystkich powierzchni takich jak: poręcze, parapety, skrzynki na listy, itd.
  • przecieranie na mokro drzwi wejściowych na klatki schodowe wraz z wiatrołapem,
  • zawiadamianie administracji osiedla o zauważonych nieprawidłowościach na terenie osiedla.

  Raz w tygodniu:
  • zmywanie na mokro klatek schodowych, korytarzy,
  • zamiatanie terenów przyległych do budynków (wejścia, schody, chodniki, opaska wokół budynku),
  • ścieranie kurzy z drzwiczek skrzynek pomiarowych, mycie szachtów i grzejników na klatkach schodowych.

  Okresowo:
  • mycie okien na klatkach schodowych,
  • sprzątanie liści w okresie jesiennym z terenu całego osiedla,
  • w okresie zimowym usuwanie sopli lodowych z balkonów nad chodnikami,
  • w okresie zimowym odśnieżanie: w ciągu dnia najpóźniej w ciągu 2 godzin po ustąpieniu opadów, w ciągu nocy najpóźniej do godziny 7 rano,
  • w okresie zimowym posypywanie podjazdów i chodników piaskiem oraz zabezpieczenie przed oblodzeniem.

Ochrona

  Firma „Nieruchomości” Zarządzanie i Administrowanie Tomasz Greń współpracuje z Firmą ochroniarską JUWENTUS GRUPA posiadającą umiejętności w zakresie doradztwa i projektowania systemów ochrony, w tym opracowywania planów ochrony, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dn. 22.08.1997r.

  PROJEKT ORGANIZACJI OCHRONY

  Pracownicy Działów Handlowego i Ochrony JUWENTUS GRUPA są gotowi do przeprowadzenia wstępnej analizy Państwa potrzeb w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia. Jesteśmy gotowi zapewnić ochronę zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, biorąc pod uwagę charakter Obiektów, ich wielkość, lokalizację oraz potencjalne zagrożenia wynikające

  z możliwości kradzieży, bądź dewastacji mienia.

  WSTĘPNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW OCHRONY

  Poniżej przedstawiamy najczęściej organizowane posterunki ochrony wraz z przykładowym zakresem obowiązków agentów dyżurnych.

  Do zadań wszystkich agentów należy:

  • ścisłe przestrzeganie zasad ochrony zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia,
  • ścisłe przestrzeganie ustalonych ze Zleceniodawcą procedur,
  • czynne przeciwdziałanie kradzieżom i napadom rabunkowym, dewastacji mienia,
  • zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które swoim zachowaniem budzą uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa,
  • wykonywanie wszelkich poleceń Zleceniodawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ochranianym Obiekcie,
  • udzielanie pomocy pracownikom Obiektu w każdej sytuacji wymagającej interwencji agenta ochrony,
  • natychmiastowe reagowanie na wszelkie zagrożenia przekazywane przez personel Obiektu,
  • przekazywanie informacji do Zleceniodawcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo na chronionym terenie,
  • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji, w wypadku jakiego- kolwiek zagrożenia bezpieczeństwa natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej JUWENTUS GRUPA ew. odpowiednich służb miejskich,
  • niezwłocznym powiadomieniu swoich przełożonych oraz Kierownictwa Obiektu o zaistniałych czynach przestępczych i wykroczeniach oraz zabezpieczeniu śladów i dowodów przestępstwa.
  • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem miejsc parkingowych przez właścicieli samochodów osobowych mających prawo wjazdu na teren Obiektu,
  • nie dopuszczanie do parkowania na niewłaściwych miejscach,
  • natychmiastowe ustalanie uprawnień osób do przebywania na terenie Obiektu,
  • legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • ujęcie osób stwarzających oczywiste zagrożenie dla chronionego mienia,
  • zwracanie bacznej uwagi i natychmiastowe reagowanie na wszelkie niedociągnięcia mające wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia,
  • wykonywanie wszelkich poleceń Zleceniodawcy w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia.


  Dodatkowo JUWENTUS GRUPA proponuje na swój koszt dwóch koordynatorów ds. Ochrony Obiektu z licencją pracownika ochrony II stopnia, do których obowiązków należy m.in.:

  • kontrola posterunku, pod kątem właściwego wypełniania obowiązków przez agentów ochrony,
  • kontrola właściwego zabezpieczenia terenu Obiektu,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem Zleceniodawcy,
  • składanie wniosków w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa,
  • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez agentów ochrony określonych w umowie, Instrukcji Ochrony, Regulaminie Obiektu i Wewnętrznych Procedurach,
  • wykonywanie wszelkich poleceń Zleceniodawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ochranianym Obiekcie.


  Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień agentów ochrony zostanie uzgodniony i wprowadzony w życie za obopólną zgodą w formie „Instrukcji Ochrony Obiektu” w sposób jednoznaczny precyzującej zasady funkcjonowania ochrony.

 • Copyright © 2011 grennieruchomosci.pl