Oferta - Nieruchomości Zarządzanie i Administrowanie Tomasz Greń

Oferta

Profesjonalne zarządzanie i administrowanie nieruchomościami oznacza w praktyce kompleksową opiekę nad kapitałem, jakim jest każda nieruchomość. Wartość rynkowa tego kapitału zależy od jakości zarządzania zatem w centrum naszej uwagi jest niezmiennie dbałość o najwyższą jakość oferowanych usług.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z naszą ofertą. Przedstawiony poniżej zakres usług, które świadczymy dla Naszych klientów ma charakter ogólny. W każdym przypadku przygotowujemy propozycje dopasowane do indywidualnych potrzeb wspólnot mieszkaniowych.

Zarządzania i Administrowania

  Zarządzanie i administrowanie obiektami, polega na wykonywaniu czynności gospodarowania nieruchomoœciami w sposób, który zapewnia realizację celów określonych przez Właścicieli, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zapewniający utrzymanie i rozwój nieruchomości.

  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie reprezentacji WSPÓLNOTY, należy:
  1. Reprezentowanie WSPÓLNOTY na zewnątrz, a w szczególności przed organami administracji państwowej i samorządowej.
  2. Reprezentowanie WSPÓLNOTY w stosunkach pomiędzy właścicielami.
  3. Reprezentowanie WSPÓLNOTY w stosunkach pomiędzy nią a inwestorem obiektu.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi prawnej WSPÓLNOTY, należy:
  1. Opracowywanie uchwał i innych aktów prawnych WSPÓLNOTY (Statut, Regulamin Porządku Domowego itp.)
  2. Zarządca nie ponosi kosztów związanych ze zlecaniem prac zawodowym pełnomocnikom.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi eksploatacyjnej WSPÓLNOTY, należy:
  1. Prowadzenie i aktualizacja ewidencji lokali i ich użytkowników w rozbiciu na:
   • numer lokalu i jego powierzchnię użytkową,
   • opis pomieszczeń przynależnych do lokalu,
   • imię i nazwisko (firma przedsiębiorcy) właściciela lokalu oraz telefony (fax) kontaktowe i adres e-mail właściciela, o ile zgodzi się on udostępnić te dane,
   • kopię dokumentu potwierdzającego własność lokalu; dokumentem poświadczającym prawo własności lokalu jest wypis z księgi wieczystej albo odpis umowy notarialnej,
   • kupna lokalu wraz z zaświadczeniem o złożeniu wniosku o dokonanie wpisu do księgi wieczystej,
   • adres pocztowy właściciela jeżeli nie przebywa on na stałe w lokalu (np. wynajmuje lokal),
   • udział w nieruchomości wspólnej przypadający na właściciela danego lokalu (zawarty w księdze wieczystej lokalu bądź akcie notarialnym jego sprzedaży),
   • liczbę osób przebywających na stałe w lokalu (liczbę członków gospodarstwa domowego).
  2. Weryfikowanie stanu prawnego i faktycznego lokali i nieruchomości wspólnej.
  3. Zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi eksploatacyjnej nieruchomości wspólnej poprzez wyszukiwanie usługodawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:
   • dostawy usług komunalnych: wody, ciepła, energii elektrycznej, gazu, odprowadzania ścieków oraz wywozu nieczystoœci stałych i innych umów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nieruchomości,
   • utrzymania należytego porządku i czystości pomieszczeń i urządzeń budynków służących do wspólnego użytku właścicieli lokali oraz utrzymania należytego porządku i czystości terenu działki,
   • ubezpieczenia nieruchomości wspólnej od ognia i innych zdarzeń losowych.
  4. Udzielanie każdemu z właścicieli lokali, na każde jego życzenie w godzinach funkcjonowania biura zarządcy, wyczerpujących informacji o sprawach dotyczących zarządzania nieruchomością wspólną oraz o rozliczeniach w zakresie dotyczącym indywidualnych lokali.
  5. Wydawanie poświadczeń i zaświadczeń w stosunku do właścicieli lokali dotyczących dodatków mieszkaniowych, pomocy społecznej i innych.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi zebrań WSPÓLNOTY, należy:
  1. Zwoływanie zebrań sprawozdawczych WSPÓLNOTY co najmniej raz w roku, nie później niż do końca pierwszego kwartału każdego roku kalendarzowego.
  2. Przygotowywanie zebrań włączając w szczególności zapewnienie lokalu (na koszt Wspólnoty) umożliwiajacego odbycie zebrania oraz przygotowanie porządku zebrania i projektów uchwał WSPÓLNOTY.
  3. Zawiadamianie właścicieli lokali na piśmie o terminie, miejscu i porządku zebrania.
  4. Zbieranie indywidualnie oddawanych głosów w sprawach uchwał WSPÓLNOTY oraz niezwłoczne powiadamianie na piśmie każdego właściciela lokalu o treści uchwały, która została podjęta z udziałem głosów zebranych indywidualnie.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi technicznej WSPÓLNOTY, należy:
  1. Sporządzenie, pospołu z dotychczasowym zarządcą i przy udziale przedstawicieli WSPÓLNOTY, protokołu zdawczo-odbiorczego przejęcia obowiązków zarządcy nieruchomości, jej dokumentacji technicznej (budowlanej, powykonawczej, książki obiektu budowlanego, eksploatacyjnej i finansowej od dotychczasowego administratora-zarządcy – protokół ten będzie stanowił załącznik do UMOWY).
  2. Przechowywanie oraz prowadzenie dokumentacji technicznej nieruchomości.
  3. Zapewnienie zabezpieczania awarii oraz usuwania ich skutków na nieruchomości wspólnej na warunkach określonych.
  4. Zapewnienie bieżącej, nieprzerwanej obsługi technicznej nieruchomości poprzez wyszukiwanie podwykonawców, negocjowanie warunków zawieranych umów i kontrolę ich wykonania w zakresie:
   • organizacji kontroli technicznych i okresowych przeglądów nieruchomości i urządzeń stanowiących jej wyposażenie,
   • oceny stanu technicznego oraz wyznaczenia i oszacowania wartości niezbędnych działań inwestycyjnych (remontowych i modernizacyjnych),
   • organizacji bieżących napraw i konserwacji nieruchomości wspólnej, a w szczególności koordynacji i nadzoru nad naprawami budynków i ich pomieszczeń wspólnych oraz urządzeń technicznych umożliwiających właścicielom lokali korzystanie z oświetlenia, ogrzewania lokalu, ciepłej i zimnej wody, gazu, domofonu, dżwigów osobowych, śmietnika i innych urządzeń należących do wyposażenia nieruchomości wspólnej,
   • organizację i koordynację prac remontowych i modernizacyjnych nieruchomości wspólnej,
   • zabezpieczania awarii na nieruchomości wspólnej i usuwania ich skutków,
   • zapewnienie usunięcia usterek zaistniałych w trakcie eksploatacji budynków.
  Do obowiązków ZARZĄDCY, w zakresie obsługi finansowej WSPÓLNOTY, należy:
  1. Uzyskanie przez WSPÓLNOTĘ numeru NIP i REGON (jeżeli nie posiada).
  2. Otwarcie dla WSPÓLNOTY rachunku bankowego i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek (jeżeli rachunek nie istnieje).
  3. Wydzielenie dla funduszu remontowego WSPÓLNOTY oddzielnego subkonta (jeżeli do tej pory nie zostało wydzielone).
  4. Prowadzenie ewidencji kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej, w zakresie i w sposób okreœlony w odrębnej uchwale WSPÓLNOTY.
  5. Pobieranie i/lub rozliczanie oraz windykacja przedsądowa poniższych płatności właścicieli lokali wnoszonych z góry do dnia 10-go każdego miesiąca:
   • zaliczek w poczet kosztów zarządu nieruchomością wspólną,
   • zaliczek na fundusz remontowy,
   • zaliczek dotyczących mediów i usług dostarczanych do lokali poszczególnych właścicieli, oraz pożytków z nieruchomości wspólnej płaconych przez jej najemców/dzierżawców.
  6. Prowadzenie rozliczeń, włączając w szczególności sprawdzanie prawidłowości otrzymywanych od usługodawców rachunków i faktur oraz dokonywanie płatności na rzecz dostawców:
   • usług w zakresie eksploatacji,
   • usług technicznych,
   • innych usług świadczonych na rzecz WSPÓLNOTY.
  7. Zapewnienie opłacania podatków, ubezpieczeń i innych opłat publicznoprawnych przypadających na nieruchomość wspólną, chyba że są one pokrywane bezpośrednio przez właścicieli poszczególnych lokali.
  8. Prowadzenie sprawozdawczości finansowej, w szczególnoœci podatkowej, zgodnie z obowiązującym prawem.
  9. Przygotowywanie projektów rocznych planów gospodarczych (rzeczowo-finansowych) zarządzania nieruchomością wspólną, włączając korekty tych planów.

Obsługa Techniczna

  Organizacja nadzoru technicznego polega na:

  • monitorowaniu stanu technicznego urządzeń i instalacji,
  • prowadzeniu rejestru zdarzeń i dyspozycji,
  • rozliczaniu kosztów zużytych części wymiennych i eksploatacyjnych,
  • opracowaniu planu konserwacji i remontów,
  • organizowaniu obligatoryjnych przeglądów technicznych,
  • nadzorze nad usługami specjalistycznych serwisów zewnętrznych,
  • organizowanie prac remontowych i modernizacyjnych.
  • Zapewniamy dyspozycyjność konserwatorów różnych branż w godzinach od 6:00 do 15:00 oraz pogotowie techniczne od 15:00 do 22:00 a w niedzielę i święta przez całą dobę.

Utrzymanie czystości

  Zakres usług porządkowych odnosi się do całej NIERUCHOMOŚCI. Rodzaj prac wchodzących do tego zakresu, a także częstotliwość ich wykonywania podane zostały poniżej:

  Codziennie:
  • zamiatanie klatek schodowych, korytarzy,
  • mycie i ścieranie kurzu z wszystkich powierzchni takich jak: poręcze, parapety, skrzynki na listy, itd.
  • przecieranie na mokro drzwi wejściowych na klatki schodowe wraz z wiatrołapem,
  • zawiadamianie administracji osiedla o zauważonych nieprawidłowościach na terenie osiedla.

  Raz w tygodniu:
  • zmywanie na mokro klatek schodowych, korytarzy,
  • zamiatanie terenów przyległych do budynków (wejścia, schody, chodniki, opaska wokół budynku),
  • ścieranie kurzy z drzwiczek skrzynek pomiarowych, mycie szachtów i grzejników na klatkach schodowych.

  Okresowo:
  • mycie okien na klatkach schodowych,
  • sprzątanie liści w okresie jesiennym z terenu całego osiedla,
  • w okresie zimowym usuwanie sopli lodowych z balkonów nad chodnikami,
  • w okresie zimowym odśnieżanie: w ciągu dnia najpóźniej w ciągu 2 godzin po ustąpieniu opadów, w ciągu nocy najpóźniej do godziny 7 rano,
  • w okresie zimowym posypywanie podjazdów i chodników piaskiem oraz zabezpieczenie przed oblodzeniem.

Ochrona

  Firma „Nieruchomości” Zarządzanie i Administrowanie Tomasz Greń współpracuje z Firmą ochroniarską JUWENTUS GRUPA posiadającą umiejętności w zakresie doradztwa i projektowania systemów ochrony, w tym opracowywania planów ochrony, zgodnie z wymogami Ustawy o Ochronie Osób i Mienia z dn. 22.08.1997r.

  PROJEKT ORGANIZACJI OCHRONY

  Pracownicy Działów Handlowego i Ochrony JUWENTUS GRUPA są gotowi do przeprowadzenia wstępnej analizy Państwa potrzeb w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia. Jesteśmy gotowi zapewnić ochronę zgodnie z Państwa zapotrzebowaniem, biorąc pod uwagę charakter Obiektów, ich wielkość, lokalizację oraz potencjalne zagrożenia wynikające

  z możliwości kradzieży, bądź dewastacji mienia.

  WSTĘPNY ZAKRES OBOWIĄZKÓW OCHRONY

  Poniżej przedstawiamy najczęściej organizowane posterunki ochrony wraz z przykładowym zakresem obowiązków agentów dyżurnych.

  Do zadań wszystkich agentów należy:

  • ścisłe przestrzeganie zasad ochrony zgodnie z Ustawą o Ochronie Osób i Mienia,
  • ścisłe przestrzeganie ustalonych ze Zleceniodawcą procedur,
  • czynne przeciwdziałanie kradzieżom i napadom rabunkowym, dewastacji mienia,
  • zwracanie szczególnej uwagi na osoby, które swoim zachowaniem budzą uzasadnione podejrzenie popełnienia przestępstwa,
  • wykonywanie wszelkich poleceń Zleceniodawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ochranianym Obiekcie,
  • udzielanie pomocy pracownikom Obiektu w każdej sytuacji wymagającej interwencji agenta ochrony,
  • natychmiastowe reagowanie na wszelkie zagrożenia przekazywane przez personel Obiektu,
  • przekazywanie informacji do Zleceniodawcy o wszelkich zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo na chronionym terenie,
  • współdziałanie w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia w Obiekcie z właściwymi terenowo jednostkami policji, w wypadku jakiego- kolwiek zagrożenia bezpieczeństwa natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej JUWENTUS GRUPA ew. odpowiednich służb miejskich,
  • niezwłocznym powiadomieniu swoich przełożonych oraz Kierownictwa Obiektu o zaistniałych czynach przestępczych i wykroczeniach oraz zabezpieczeniu śladów i dowodów przestępstwa.
  • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykorzystaniem miejsc parkingowych przez właścicieli samochodów osobowych mających prawo wjazdu na teren Obiektu,
  • nie dopuszczanie do parkowania na niewłaściwych miejscach,
  • natychmiastowe ustalanie uprawnień osób do przebywania na terenie Obiektu,
  • legitymowanie osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  • ujęcie osób stwarzających oczywiste zagrożenie dla chronionego mienia,
  • zwracanie bacznej uwagi i natychmiastowe reagowanie na wszelkie niedociągnięcia mające wpływ na bezpieczeństwo osób i mienia,
  • wykonywanie wszelkich poleceń Zleceniodawcy w zakresie właściwej ochrony i zabezpieczenia mienia.


  Dodatkowo JUWENTUS GRUPA proponuje na swój koszt dwóch koordynatorów ds. Ochrony Obiektu z licencją pracownika ochrony II stopnia, do których obowiązków należy m.in.:

  • kontrola posterunku, pod kątem właściwego wypełniania obowiązków przez agentów ochrony,
  • kontrola właściwego zabezpieczenia terenu Obiektu,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z upoważnionym przedstawicielem Zleceniodawcy,
  • składanie wniosków w celu poprawienia poziomu bezpieczeństwa,
  • sprawowanie nadzoru nad właściwym wykonywaniem obowiązków przez agentów ochrony określonych w umowie, Instrukcji Ochrony, Regulaminie Obiektu i Wewnętrznych Procedurach,
  • wykonywanie wszelkich poleceń Zleceniodawcy mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa w ochranianym Obiekcie.


  Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień agentów ochrony zostanie uzgodniony i wprowadzony w życie za obopólną zgodą w formie „Instrukcji Ochrony Obiektu” w sposób jednoznaczny precyzującej zasady funkcjonowania ochrony.

 • Copyright © 2011 grennieruchomosci.pl